Menu

Huurvoorwaarden en huisregels

Reserveren

U kunt bij ons via de website een reservering maken. Wij bevestigen uw reservering binnen 24 uur per e-mail. Wij vragen u om 50% van de totale huursom aan ons over te maken bij reservering. U ontvangt dan een bevestiging van deze reservering. De andere 50% dient u uiterlijk 1 maand voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering binnen 1 maand voor de aankomstdatum is, moet u 100% aan ons overmaken.

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren, indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Annulering

Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering:

 • 2 tot 1 maand voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom
 • Binnen 1 maand voor aankomstdatum: 100% van de totale huursom

Aankomst en vertrek

Bij aankomst ontvangt u de sleutels van het vakantiehuis (deze levert u bij vertrek weer in). Bij aankomst en vertrek kunt u zich melden op ‘t Hof 4. Dit is de naastgelegen woning van de eigenaren. Indien u op de maandag aankomt kunt u vanaf 17.00 gebruik maken van het vakantiehuis, wanneer u op de vrijdag aankomt kan dit al vanaf 15.00. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 te hebben verlaten. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Gebruik van het vakantiehuis

Wij gaan er vanuit dat u ons vakantiehuis netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in het vakantiehuis. Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan. Gelieve de thermostaat van de verwarming terug te zetten als u niet in het huis aanwezig bent. Voor de pelletkachel is één zak pelletkorrels aanwezig. Meer verbruik wordt extra in rekening gebracht.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor die woning geldende maximale aantal, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten-, is uitdrukkelijk niet toegestaan. Denkt u eraan om als u het vakantiehuis tussentijds en bij vertrek verlaat, de deuren en ramen steeds zorgvuldig af te sluiten.

Bij vertrek moet u:

 1. De afwas hebben gedaan
 2. De bedden afgehaald hebben
 3. De vuilnisbakken hebben geleegd
 4. Het huis veegschoon achter laten
 5. Geen etenswaren en andere huishoudelijke artikelen in de kasten achterlaten.
 6. Eventueel breukwerk en of schade melden bij de beheerder van het huis.
 7. Afwasmachine, koelkast en diepvries leeg achterlaten

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode de vakantiewoning te controleren en te inspecteren.

Indien huurder, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de voorwaarden, de gedragsregels, de aanwijzingen van de verhuurder c.q. zijn waarnemer of de verheidsvoorschriften ondanks eventueel voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft, respectievelijk naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder of de door hem aangewezen waarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot de woning te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden. Hiertoe behoort met nadruk het niet respecteren van de nachtrust of het onnodig veroorzaken van overlast!

Schade en gebreken

U wordt aangeraden bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze direct aan de beheerder van het huis melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons vakantiehuis.
 • Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het huis.
 • Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.
 • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen van het huis, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het huis bevinden.

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben bevestigd) gaat u akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.